Ochrona

Podstawowy zakres czynności ochronnych

 

 • Dozorowanie obiektu objętego ochroną przed zniszczeniem, kradzieżami lub aktami wandalizmu
 • Dokonywanie regularnych obchodów stref wymagających szczególnego nadzoru
 • Przeciwdziałanie przebywaniu na terenie objętym ochroną osób nieupoważnionych
 • Nadzór nad przestrzeganiem zasad ruchu osobowego i materiałowego
 • Obsługa i nadzór nad elektronicznymi systemami bezpieczeństwa
 • Współdziałanie w zakresie podnoszenia poziomu bezpieczeństwa na terenie obiektu
 • Pozostawanie w stałym kontakcie z osobami odpowiedzialnymi z ramienia klienta
 • Bieżące informowanie o wszelkich zdarzeniach mających wpływ na działalność ogólną obiektu
 • Dokumentowanie przebiegu służby w przeznaczonej do tego celu książce służby
 • Wykonywanie drobnych prac porządkowych
 • Inne prace zlecone przez klienta

Wdrożenie usługi ochrony fizycznej

 • Rozpoznanie założeń ochrony
 • Przygotowanie personelu i środków technicznych
 • Rozpoczęcie świadczenia usługi
 • Przygotowanie dokumentacji ochronnej dedykowanej indywidualnie do każdego obiektu
 • Zapewnienie kontroli kadry kierowniczej na obiektach chronionych
 • Stały kontakt kadry menedżerskiej z klientem w zależności od złożoności usługi i specyfiki chronionej jednostki organizacyjnej