Agencja pracy tymczasowej

Agencja pracy tymczasowej

P raca tymczasowa to elastyczne rozwiązanie dające szerokie możliwości zarządzania personelem. Usługa pracy tymczasowej umożliwia długoterminowe planowanie realizacji polityki zatrudnienia w firmie, jak też wspieranie bieżących potrzeb personalnych. Zapewnia szybką reakcję na nagły wzrost zapotrzebowania na personel w takich przypadkach jak: sezonowość produkcji, wzrost zamówień, zwiększenie ilości kontrahentów czy czasowe zastępstwa.
Korzyści płynące z usługi pracy tymczasowej świadczonej przez LEGION CK Sp. z o.o.
 • odciążenie działu personalnego poprzez przejęcie przez agencję obowiązków związanych z zatrudnianiem i obsługą pracowników (nabór, selekcja, podpisywanie stosownych umów, obsługa kadrowo-płacowa)
 • zminimalizowanie ryzyka nieskutecznego naboru
 • możliwość elastycznego korzystania z usług personelu tymczasowego bez konieczności podpisywania umów na czas nieokreślony
 • możliwość dynamicznego dostosowania liczby pracowników do aktualnych potrzeb
 • możliwość stosowania krótkich terminów trwania umów z pracownikami tymczasowymi
 • obniżenie kosztów administracyjnych związanych z obsługą personelu
 • przejęcie odpowiedzialności przez agencję za prawidłowe prowadzenie dokumentacji oraz rozliczenia z instytucjami publicznymi w zakresie spraw pracowniczych
 • brak zobowiązań prawno-finansowych wobec pracowników tymczasowych, a jedynie wobec Agencji
 • poprawa wyników bilansowych Państwa Firmy wynikająca z niższego poziomu zatrudnienia z zachowaniem tej samej efektywności pracy
 • zmiana struktury kosztów, czyli przeniesienie kosztów zatrudnienia pracowników (koszty stałe) do kosztów zakupu usług obcych
 • umożliwienie koncentracji uwagi kadry zarządzającej na strategicznych celach i działaniach przedsiębiorstwa

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Różnice pomiędzy umową o pracę a umową o pracę tymczasową
 • możliwość nieograniczonego zawierania umów z pracownikami tymczasowymi
 • krótszy czas wypowiedzeń umów: 3 dni dla umów zawartych na okres do dwóch tygodni i 7 dni dla umów zawartych na okres powyżej 2 tygodni
 • okres urlopowy w przypadku pracowników tymczasowych wynosi 2 dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego pracodawcy
 • brak możliwości zawiązania związków zawodowych przez pracowników tymczasowych
 • brak ryzyka zwolnień grupowych i ponoszenia kosztów odpraw w przypadku zwolnień dużej części personelu
Art. 26 ust. 2 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych dopuszcza kierowanie do pracy na podstawie umów cywilno-prawnych. Można stosować tę formę prawną o ile nie zachodzą przesłanki stosunku pracy, tj: praca ma charakter zmienny, nie ma bezpośredniego zobowiązania świadczenia pracy czy podporządkowania zatrudnionego wobec pracodawcy.
W ramach oferowanych przez LEGION CK usług realizujemy zadania
 • sporządzanie profilów stanowisk z opisem zadań i warunków pracy
 • ustalanie odpowiednich źródeł pozyskiwania kandydatów i szacowanych terminów realizacji zamówień
 • spotkanie z przedstawicielami Firmy celem poznania specyfiki pracy na wybranym stanowisku
 • szkolenie koordynatora działu produkcji
 • selekcja aplikacji przez LEGION CK
 • przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych i testów
 • organizacja dnia zerowego w dziale produkcji (zapoznanie z warunkami pracy, rozmowa kwalifikacyjna)
 • opracowanie broszury informacyjnej dla nowych pracowników oraz kandydatów do pracy
 • zatrudnianie pracowników, wystawianie skierowań na badania
 • nadzorowanie zatrudnienia, wyznaczenie stałych konsultacji z koordynatorem LEGION CK w zakładzie produkcyjnym:
 • wprowadzanie nowych grup pracowniczych
 • wydawanie odzieży, kart dostępu, broszur informacyjnych
 • rozliczanie kart obiegowych
 • monitorowanie wskaźników rotacji i poziomu satysfakcji pracowników
Ofertę usługi pracy tymczasowej i podwykonawstwa sporządzamy indywidualnie, dostosowując ją do potrzeb i specyfiki działalności Klienta.
LEGION CK Sp. z o.o. posiada Certyfikat Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o dokonaniu wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 11 978. W ramach prowadzonej działalności spółka świadczy usługę pracy tymczasowej.